Lãnh đạo
2022
2021
14/01/2021
Young Agencies #6 – GUDJOB: Khách hàng ở đâu, thương hiệu nên hiện diện ở đó
05/01/2021
Young Agencies #5 – GOHA: Làm performance marketing cho B2B, càng khó lại càng muốn dấn thân
2020
01/12/2020
Tư duy lãnh đạo #2: Lấy sự hoà đồng làm nền móng phát triển vững chắc cho doanh nghiệp