Nhân sự
2023
2022
2021
08/09/2021
The Basics of B2B #10 – Ngành dịch vụ tư vấn: Trở thành đối tác không thể tách rời của khách hàng
02/06/2021
Deep Dive #3: Bàn về Dentsu Redder Impact Academy – “Để khai phóng năng lực, cần tiếp cận vấn đề một cách đa chiều”
14/01/2021
Young Agencies #6 – GUDJOB: Khách hàng ở đâu, thương hiệu nên hiện diện ở đó
05/01/2021
Young Agencies #5 – GOHA: Làm performance marketing cho B2B, càng khó lại càng muốn dấn thân
2020
01/12/2020
Tư duy lãnh đạo #2: Lấy sự hoà đồng làm nền móng phát triển vững chắc cho doanh nghiệp
2019
28/11/2019
Marico SEA: Cái nôi nuôi dưỡng nhân tài