Influencer marketing
2022
2021
02/08/2021
Gender in Marcom #5 - Chị Thu Hà: “Đổi cách tiếp cận về giới là một cách để tạo sự bứt phá cho nhãn hàng”
2020
09/09/2020
Hồ sơ Influencer #6 – Streamer Quang Cuốn: Streamer là người kết nối Nhà phát hành game với Cộng đồng
07/07/2020
Hồ sơ Influencer #4 – Tác giả Gia đình Ngộ: "Ý tưởng là định hướng, Trending là gia vị" của truyện tranh thời số
18/06/2020
Hồ sơ Influencer #3 – Booktuber Lê Phương Anh Vũ: Sáng tạo dựa trên nhu cầu tiêu thụ nội dung của người dùng
04/05/2020
Hồ sơ Influencer #2 – Beauty Blogger Linh Trương: Influencer là người kiến tạo nội dung
14/04/2020
Hồ sơ Influencer #1 – Travel Blogger Lý Thành Cơ: Đam mê là lý do để bắt đầu
2019
2018
2017
2016