Dentsu
2020
17/07/2020
Bản tin Agency World #4 (7/2020): Lấy đà trở lại đường đua
27/02/2020
Bản tin Agency World #1 (2/2020): Xu hướng Thâu tóm Sáp nhập, Tập trung hoá, Chuyển đổi số
2019
2018
2017
17/02/2017
15 văn phòng ngập tràn cảm hứng của các agency quảng cáo
2016
01/04/2016
Đánh giá Agency Report Card 2015: Creative Top 10 (Phần 1)
2015
18/09/2015
Chiến lược sáp nhập và quốc tế hóa của Dentsu
21/01/2015
Get your agency dream job: Dentsu Vietnam
2014
24/10/2014
Dentsu Aegis: Chiến lược, tầm nhìn và câu chuyện đổi mới
2013
2012