fingerprint

Phát triển sản phẩm Các vấn đề về quy trình phát triển sản phẩm mới, đăng ký nhãn hiệu và kế hoạch tung hàng.

Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
8 bài học kinh doanh từ Pizza 4P’s

Hoàng Tùng Mr Pizza25/04/2023

14,213
Marketer Thủy Tiên Châu
4,880
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
1,659