fingerprint

Phát triển sản phẩm Các vấn đề về quy trình phát triển sản phẩm mới, đăng ký nhãn hiệu và kế hoạch tung hàng.

Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
405
Marketer Huyền Anh Huyền Anh
1,887
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
8 bài học kinh doanh từ Pizza 4P’s

Hoàng Tùng Mr Pizza25/04/2023

20,295