assignment

Nghiên cứu Thị trường Cách hiểu người tiêu dùng, khám phá insight, ra quyết định, đo lường hiệu quả và sức khoẻ thương hiệu.

Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành Fintech tháng 6/2024

Reputa - Social Listening11/06/2024

174
Marketer Kompa Social Listening
428
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành bán lẻ tháng 5/2024

Reputa - Social Listening03/06/2024

481
Marketer Kompa Social Listening
401
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành bảo hiểm tháng 5/2024

Reputa - Social Listening02/06/2024

456
Marketer Reputa - Social Listening
685
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành tài chính tháng 5/2024

Reputa - Social Listening30/05/2024

585
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành ngân hàng tháng 5/2024

Reputa - Social Listening29/05/2024

617
Marketer Kompa Social Listening
600
Marketer Kompa Social Listening
495
Marketer Reputa - Social Listening
709