Pepsi
2019
2018
22/01/2018
The Brief #1: Pepsi Muối – Tại sao “nhạt” lại rất “đã”?
2017
10/03/2017
Trò chuyện với "Nữ tướng" PepsiCo: Biến Tư duy Thiết kế thành Lợi thế cạnh tranh (Phần 1)
2016
2015
2014
26/11/2014
2013
2012