Content Creator
2023
2022
07/07/2022
MMA Talk Hub #3: Bàn về 3 khó khăn khi hợp tác với KOC tại Việt Nam
2021
2020
07/07/2020
Hồ sơ Influencer #4 – Tác giả Gia đình Ngộ: "Ý tưởng là định hướng, Trending là gia vị" của truyện tranh thời số