Quảng cáo truyền hình
2022
2021
2020
09/04/2020
Data Station #10 – Truyền thông mùa Tết 2020: Coca-Cola, Knorr và Mirinda dẫn đầu
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
19/03/2013
Quảng cáo hay giải trí?
2012