ý tưởng sản phẩm
2022
2021
2020
2019
05/11/2019
Trade Marketing tại Marico SEA: “Tư duy Shopper – Centric, đặt người mua làm trọng tâm”
2018
2017
2016
2015
2014
2013
17/09/2013
Xây dựng quan điểm đúng đắn về quảng cáo
2012