New Product Development Process

Tài liệu Quy trình phát triển sản phẩm mới.

Tài liệu vạch ra quy trình phát triển sản phẩm mới gồm 6 giai đoạn: từ khâu lên ý tưởng đến lúc ra mắt sản phẩm. 6 giai đoạn bao gồm:

  • Idea Mining Platforms
  • Idea Generations
  • Feasibility Study
  • Capabilities
  • Launch Preparation
  • Post-launch Evaluation