Tiếp thị qua người ảnh hưởng
2022
07/07/2022
MMA Talk Hub #3: Bàn về 3 khó khăn khi hợp tác với KOC tại Việt Nam
30/06/2022
MMA Talk Hub #2: “Moment – Engagement – Value” – 3 từ khoá cần quan tâm khi hợp tác cùng Influencer
2021
02/08/2021
Gender in Marcom #5 - Chị Thu Hà: “Đổi cách tiếp cận về giới là một cách để tạo sự bứt phá cho nhãn hàng”
28/06/2021
Deep Dive #4 – Bàn về chiến dịch ‘Chính nữ – Vì bạn xứng đáng’ của L’Oréal Paris Vietnam
2020