Closeup
2016
2015
2014
18/02/2014
[Case-study] CloseUp "Walk of Love": Đại lộ tình yêu đầu tiên của Việt Nam
2013
26/07/2013
Review: Close Up "Tìm em nơi đâu" - Mổ xẻ một case-study về Viral Marketing