PhinDeli
2021
2017
2016
2015
2014
03/01/2014
Giữa 2 thế giới: Thị trấn nhỏ, lý tưởng lớn
2013
11/10/2013
AXE vs PhinDeli: Cuộc chiến marketing "tìm người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ"
07/08/2013
Từ Buford đến PhinDeli: Khát vọng cà phê Việt trên đất Mỹ.