color_lens

Thiết kế Thương hiệu Bàn về thiết kế logo, brand identity, thiết kế bao bì, POSM và ấn phẩm thương hiệu.

Đ
Thống Nhất – Keo 502 của Designer

Đặng Minh Thùy23/04/2024

236
Đ
Tỉ Lệ – Thước đo của Designer

Đặng Minh Thùy23/04/2024

253
N
Một ngôi chợ xa

NGO BICH04/04/2024

301