The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc

Một quan điểm, một góc nhìn từ khía cạnh agency, hãy cùng xem những chia sẻ của Mr. Kit Ong, Group Executive Creative Director & Partner, The Purpose Group.

The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc
A View from Afar: Góc nhìn người phương xa