Strategic planner
2022
2021
29/12/2021
"Gỡ rối" chiến lược - Một bức tranh hơn ngàn lời nói
2018
2017
06/01/2017
Tại sao planner cần áp dụng tư duy “bức tranh lớn”?
2016
01/12/2016
Đấu tranh cho chiến lược
2015