Sanofi
2022
2021
2019
10/07/2019
Re-think CSR #2 – Bà Trần Lê Thanh Vân @ Sanofi: “CSR là một phần không thể thiếu trong chiến lược xây dựng thương hiệu”
2017
2016
2014
2013