Thiết kế logo
2022
2021
16/08/2021
Young Agencies #8 – REFORMN: “Đổi mô hình agency partnership để giải bài toán chi phí vận hành và hiệu quả công việc”
14/01/2021
Deep Dive #1: Bàn về chiến lược tái định vị của Viettel – “Thay đổi toàn diện là cách tiếp cận phù hợp”
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
15/07/2013
Vatican với chiến lược thương hiệu mới
2012