Digital Audit Template giúp ban lãnh đạo nắm được thực trạng và tiềm năng của công ty khi áp dụng digital vào doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo các một công ty ứng dụng template tại đây.

Ngoài tài liệu, bạn có thể tham khảo khoá học Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số.