The Brief
2020
15/10/2020
The Brief #9: Gillette London Bridge – The choice of passion
2019
2018
09/11/2018
The Brief #6: Dulux - Bảo vệ hải đăng
10/10/2018
The Brief #5: Chuyển đổi thương hiệu “Holcim nay là INSEE”
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
11/05/2018
The Brief #3: Vinamilk – Ly café sữa thính
07/02/2018
The Brief #2: Biti’s Hunter – Đi để trở về
22/01/2018
The Brief #1: Pepsi Muối – Tại sao “nhạt” lại rất “đã”?