Sách Brand Planning

Tài liệu thuộc bản quyền của Mark Sherrington. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Mark Sherrington để tải về.

Một thương hiệu lớn mạnh là kết quả của việc lập kế hoạch chu đáo và giàu trí tưởng tượng. Người xây dựng hoặc quản lý thương hiệu phải nghiên cứu một cách cẩn thận và thực hiện các chiến lược thương hiệu sáng tạo.

Có 3 công cụ hay mô hình hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hiệu quả:

  1. Brand positioning model – Mô hình định vị thương hiệu mô tả cách thiết lập lợi thế cạnh tranh trong tâm trí khách hàng trên thương trường
  2. Brand resonance model – Mô hình cộng hưởng thương hiệu mô tả cách tạo mối quan hệ trung thành tích cực, mạnh mẽ với khách hàng
  3. Brand value chain model – Mô hình chuỗi giá trị thương hiệu mô tả cách theo dõi quá trình tạo giá trị để hiểu tác động tài chính của chi phí marketing và đầu tư tốt hơn

Tóm lại, ba mô hình này giúp các nhà tiếp thị đưa ra các chiến lược và chiến thuật xây dựng thương hiệu để tối đa hóa lợi nhuận và tài sản thương hiệu dài hạn và theo dõi tiến trình trong dài hạn.