Mẫu Brand Plan Template

Brand Plan Template là tài liệu hữu ích dành cho chủ doanh nghiệp, người quản lý thương hiệu, Marketing Manager... giúp bạn lên kế hoạch chi tiết cho thương hiệu.

Một bản kế hoạch thương hiệu tốt cần chứng minh được các hoạt động đề ra sẽ giúp công ty đạt mục tiêu kinh doanh. Muốn như vậy, bản kế hoạch không thể dựa vào trực giác, đánh giá chủ quan, mà phải xuất phát từ nghiên cứu thực tế, có lập luận vững chắc. Tài liệu này giúp bạn lên kế hoạch chi tiết cho thương hiệu: từ đánh giá toàn diện thị trường, xác định các nhiệm vụ trọng tâm đến kế hoạch hành động cụ thể.

Nội dung của Brand Plan Template bao gồm các hạng mục sau:

  1. Brand Fundamentals
  2. Category Definition & Growth Drivers
  3. Situational Analysis
  4. Brand Priorities
  5. Brand Objective(s), Strategic Initiatives, Activities and KPI’s
  6. Key Activity Details
  7. Commercial Activation Guidelines: Product, Place, Price, Promotion
  8. Activity Calendar & PFME Budget
  9. Summary
  10. Appendix

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo khoá học Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 1)