Webinar #9: Tối ưu hành trình trải nghiệm khách hàng (Nguyễn Quang Hiệp)

Tài liệu là nội dung của webinar “Tối ưu hành trình trải nghiệm khách hàng”, cung cấp sự thấu hiểu, cách tư duy, và nguyên lý thiết kế các điểm chạm thương hiệu chiến lược để doanh nghiệp đầu tư nguồn lực thiết kế, vận hành & cải tiến với 3 case study ở thị trường: Văn phòng ảo (Co-working Space), E-commerce & Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.

Xem thêm khóa học “Customer Experience: Thiết kế Trải nghiệm Khách hàng”