25+ biểu đồ phổ biến trong phân tích dữ liệu

Hơn 25 biểu đồ phổ biến trong thống kê, giúp Business Analyst hiểu rõ và sử dụng từng loại biểu đồ một cách hiệu quả.

Tài liệu được trích từ khoá học “Business Analytics - Module 4: Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu”.

Điểm qua chức năng của một số loại biểu đồ như:

  • Biểu đồ thanh theo cụm (Clustered Bar Charts) được sử dụng để hiển thị hai hoặc nhiều bộ dữ liệu cạnh nhau và được nhóm lại với nhau theo cùng danh mục.
  • Biểu đồ thanh xếp chồng (Stacked Bar Charts) được mở rộng từ biểu đồ thanh tiêu chuẩn: Mỗi thanh trong biểu đồ thanh tiêu chuẩn được chia thành một số thanh phụ xếp chồng lên nhau từ đầu đến cuối, mỗi thanh tương ứng với một mức của biến phân loại thứ hai.
  • Biểu đồ tần suất (Histogram) là một biểu đồ nhóm dữ liệu số thành các phạm vi – hoặc các ngăn, sau đó đếm có bao nhiêu giá trị rơi vào mỗi ngăn.
  • Biểu đồ hình tròn (Pie chart) được chia thành các cung, độ dài cung của mỗi cung tỷ lệ thuận với số lượng mà nó biểu diễn.
  • Biểu đồ Đường (Line chart) hiển thị thông tin dưới dạng một chuỗi các điểm dữ liệu được gọi là “điểm đánh dấu” được kết nối bằng các đoạn đường thẳng.
  • Biểu đồ phân tán (Scatter plot) dữ liệu được hiển thị dưới dạng tập hợp các điểm, mỗi điểm có giá trị của một biến xác định vị trí trên trục hoành và giá trị của biến kia xác định vị trí trên trục tung.
  • Bản đồ nhiệt (Heatmap) là một bảng dữ liệu với các hàng và cột biểu thị các nhóm danh mục khác nhau.