Mẫu Brand Guidelines từ chiến dịch branding kinh điển của Sony Ericsson

Dựa trên ý tưởng thương hiệu ‘Energises your Experiences’, Sony Ericsson đã xây dựng hệ thống ngôn ngữ và hình ảnh thể hiện đúng tinh thần của thương hiệu này.

Mẫu Brand Guidelines từ chiến dịch branding kinh điển của Sony Ericsson hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng từng thành phần trong ngôn ngữ của thương hiệu và cách kết hợp chúng với nhau.

Nội dung chính gồm có:

  • Biểu tượng thương hiệu
  • Thông điệp
  • Màu sắc
  • Kiểu chữ
  • Cách kết hợp các yếu tố
  • Thông tin liên hệ