Mẫu Đề xuất Đặt tên Thương hiệu / Brand Naming Proposal

Một dự án mẫu về Đặt tên Thương hiệu, được thực hiện bởi nội bộ team Brands Vietnam. Ngành hàng giả định là nước uống đóng chai.

Một bản đề xuất tên thương hiệu, đi ra từ 1 buổi brainstorming, có thể bao gồm các thành phần sau:

 • Objectives
 • Positioning Summary
 • Brainstoming Rules
 • List down all bottled water / thirst-quenching brands in market
  • Name based on Functional Benefits
  • Name that suggest Brand Origin
  • Name that provoke Emotional Benefits
 • Best names recommendation
  • Criteria of Selection
  • Shortlist