Marketer Đặng
Trinh Đặng

Marketing Manager lĩnh vực công nghệ, Founder @ Shecrets & Creator @ trulytrinh.com


PROFILE