Marketer Long
Trịnh Đình Long

Chuyên gia Chiến lược & Thương hiệu
Giải pháp phát triển doanh nghiệp AMICA


PROFILE