Marketer Hưng
Khuất Quang Hưng

Giám đốc Đối ngoại & Truyền thông
Nestlé Việt Nam


PROFILE