Marketer Đặng Thanh Vân
Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân

Tổng giám đốc
Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs


PROFILE