Marketer Trung
Nguyễn Đình Trung

Tư Vấn, Tác Giả, Chuyên Gia
DIGITAL MEDIA


PROFILE

Giới thiệu


Anh Nguyễn Đình Trung 

Liên hệ


Tư Vấn, Tác Giả, Chuyên Gia, DIGITAL MEDIA
0961888689
Nam
Agency
Hà Nội
https://digitalmedia.com.vn/
https://www.facebook.com/BossDonaldNguyen

Thông tin khác


Thành viên từ: 12/05/2018 (5 năm 11 tháng)