Webinar #4: Marketing Warfare Super-app (Nguyễn Hải Minh)

Tài liệu là nội dung của webinar "Marketing Warfare Super-app" do anh Nguyễn Hải Minh chia sẻ.

Webinar cung cấp cho bạn góc nhìn về một số chiến lược trong định vị thương hiệu, từ đó bạn sẽ có (1) kiến thức về các nghiên cứu, (2) kỹ năng đánh giá, (3) tư duy chiến lược và cuối cùng bạn có (4) góc nhìn thực tế thông qua thảo luận bằng case study thực tế về ngành app đặt xe.

Xem lại toàn bộ webinar tại đây.

Tham khảo khoá học cùng chủ đề tại đây.