Webinar #22: Route to Market - Thấu hiểu Mô hình phân phối (Nguyễn Quang Hiệp)

Mô hình phân phối sẽ phản ánh sức mạnh của hệ thống bao gồm năng lực vận hành, mở rộng và nhân sự.

Tài liệu từ webinar "Route to Market - Thấu hiểu Mô hình phân phối" giúp bạn (1) hiểu về mô hình phân phối thông qua các case studies như Bia Sài Gòn, Novaland, TOTO... và (2) ứng dụng tư duy thiết kế vào thực tế mô hình phân phối cho doanh nghiệp của mình.

Xem toàn bộ nội dung webinar tại đây.