Webinar #31: Channel Planning - Shopper Engagement (Nguyễn Quang Hiệp)

Tài liệu là nội dung của webinar “Channel Planning: Shopper Engagement” tập trung vào xây dựng kế hoạch & quản lý đa kênh dành cho các bạn làm Sales & Trade Marketing.

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.