Brand book nghệ thuật của bia Kronenbourg 1664 (2007)

Tài liệu Brand book của bia Kronenbourg 1664 được xuất bản năm 2007. Với những hình ảnh đậm tính nghệ thuật, thương hiệu muốn nhấn mạnh và làm nổi bật giá trị cốt lỗi (brand code) của mình là "Sharing Pleasure".