Brand Guidelines của LG (2004)

Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng logo, màu sắc, kiểu chữ và các yếu tố thiết kế khác của LG. Với tài liệu này, thương hiệu cũng như các đối tác có thể tạo ra một trải nghiệm thương hiệu đồng nhất, đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của LG luôn giữ một hình ảnh thương hiệu nhất quán, đồng bộ và chuyên nghiệp trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của tài liệu:

  • Brand Platform
  • Brand Personality
  • LG logo standards
  • Brand & house style elements
  • Advertising & print
  • Packaging
  • Shops & environments
  • Websites