Kotex Brand Activation (2007)

Theo mục tiêu và dưới một chiến lược rõ ràng của nhãn, Brand Activation gồm tất cả những gì có khả năng đưa tinh thần và lời hứa của nhãn hàng vào cuộc sống người dùng mục tiêu một cách tương tác và trải nghiệm.

Activation là một phần của mọi chiến dịch 360º của nhãn hàng. Trong khi Communication tạo Awareness và giới thiệu Benefit nhãn hàng, chuyển tải Brand’s Character, thì Activation kết nối tất cả những điều đó vào cuộc sống, tác động trực diện vào hành động mua và tạo ra những trải nghiệm không thay thế được.

Nội dung của tài liệu bao gồm:

  • "Tất tần tật" về Brand Activation:
    • Khái niệm
    • Các dạng Brand Activation thường gặp
    • Phương pháp thực hiện Brand Activation
  • Case-study Activation Relaunch KotexWhitePro: từ ý tưởng đến thực thi.