Account Planning in Digital Age

Bài thuyết trình của Zigurds Zakis - Strategic Planning & Digital Director INSTINCT (BBDO Group, Russia) tại Cơ sở ADCR về Digital Communication (Art Director Club Russia) vào ngày 2/5/2010.

Nội dung chính gồm có:

  • Tổng quan về Account Planning giai đoạn 1960s-2000s
  • Làm Account Planner là làm gì?
  • Làm sao để trở thành một Account Planner xuất sắc?