The Guide to Creating Case-studies for your agency

Tài liệu thuộc bản quyền của HubSpot. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của HubSpot để tải về.

Tài liệu bao gồm 26 trang, hướng dẫn agency trình bày case-study từ A đến Z.

Bạn có thể xem thêm Mẫu viết Customer Success Stories dành cho B2B tại đây.