Passport to Marketing: Làm Research Agency là làm gì?

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Trần Hùng Thiện, General Manager, GCOMM Vietnam.

Khái quát về Agency Nghiên cứu Thị trường

  1. Vai trò của Nghiên cứu thị trường
  2. Các dạng Nghiên cứu Thị trường phổ biến
  3. Quy trình thực hiện một Nghiên cứu thị trường
  4. Con đường nghề nghiệp
  5. Tố chất và Kỹ năng để thành công

Tìm hiểu 5 báo cáo Nghiên cứu Thị trường phổ biến?

  1. Campaign Monitoring: Đánh giá hiệu quả chiến dịch
  2. Brand Health Tracking: Đo lường sức khỏe thương hiệu
  3. Retailer Audit: Báo cáo Bán lẻ
  4. Consumer Panel: Báo cáo Hành vi tiêu dùng
  5. Ad-hoc Research: Product / TVC / Concept Test

Phân biệt các phương pháp Nghiên cứu Định lượng và Định tính.

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing: