Hành trình Management Trainee
2022
18/05/2022
Hành trình Management Trainee #8 - Nguyễn Thanh Hà @ Grab Vietnam: Trưởng thành là khi biết chấp nhận sự giúp đỡ
2019
2018