Tại sao Brand Innovation thất bại?

Một tài liệu hay khác về Brand Innovation: tại sao sản phẩm mới thất bại?