Khám phá Insights: Phải mà tôi biết slide này sớm...

Một slide không thể hay hơn về cách đi tìm insight (sự thật ngầm hiểu):