Quảng cáo tạp chí của IKEA

Quảng cáo tạp chí của IKEA quảng bá cho dòng tủ đựng quần áo với cửa kéo tiện lợi, tiết kiệm diện tích.

Credits
Advertising Agency: 303, Perth, Australia
Creative Director: Lindsay Medalia
Copywriter: Richard Berney
Art Director: Richard Berney
Account Manager: Jane Natalizio