Panamericana School of Art and Design: Billboard khơi dậy khả năng sáng tạo của người qua đường

Credits:
Advertising Agency: AlmapBBDO, São Paulo, Brazil
Creative Director: Luiz Sanches
Art Director: André Gola
Copywriter: Pernil