Nescafé: Sự kiện “Hãy khởi đầu với Nescafé” tại các trường đại học

Video tóm tắt hoạt động kích hoạt thương hiệu của Nescafé tại các trường đại học Việt Nam với conceot “It’s all starts with Nescafé” - Hãy khởi đầu với Nescafé.