Mastercard Priceless (2005)

Những thiết bị, công cụ đầu tư cho bộ môn hockey hôm nay đều có thể thanh toán bằng Mastercard. Nhưng tương lai của bạn thì “vô giá".

Series liên quan:

MasterCard - Priceless