Chiến dịch Fanta Lênnn

Chiến dịch Fanta Lênnn được thực hiện với mục tiêu lan tỏa tinh thần "Playful at Heart” để tạo nên sự khác biệt và củng cố sức mạnh thương hiệu, đồng thời khuyến khích người dùng tương tác với sản phẩm một cách vui vẻ và sáng tạo, từ đó gia tăng độ thâm nhập và tình yêu thương hiệu.