Case-study Closeup - Sing In Your Style!

Để kết nối với khách hàng là những người tiêu dùng trẻ, Closeup đã tạo ra một sân chơi âm nhạc. Thông qua chiến dịch, thương hiệu cũng đã thành công nâng cao tình yêu thương hiệu ở đối tượng khách hàng muốn hướng đến.